I. Obecné podmínky reklamace

 

1.    Povinnosti kupujícího 


A)   Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Dle ustanovení §599 občanského zákoníku musí být vada reklamována ihned po vzniku, pokud by byl produkt dále používán bude reklamace vyhodnocena jako neoprávněná


B)   Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 
       a) Na e-mailovou adresu provozovatele 
       b) Poštou na adresu provozovatele 
       c) Reklamačním formulářem nebo popisem reklamace na kopii faktury 
       d) Osobním doručením 
       
Kupující je povinen uvést: 
       a) Co nejvýstižnější popis závad 

       b) Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list) Doporučujeme, aby kupující uvedl také číslo objednávky ( je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek) 

2. Povinnosti prodávajícího 


Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

 

II. Reklamace uplatněná v záruční době


1.    Všeobecná ustanovení
 

a)    Na spotřební zboží prodávané prostřednictvím obchodu www.teamstore.cz a www.kelme.cz se vztahuje 24 měsíční záruka

b)    Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, doporučujeme, aby ihned podal písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace. 

c)    Vrácení výrobku prodávajícímu provádí kupující na své vlastní náklady.


2.    Rozpor s kupní smlouvou 


Rozpor s kupní smlouvou - Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil. 

3.    Záruční podmínky 

a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní číslo. 

b) Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu. 

c) Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. 

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 
-    neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou 
-    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci 
-    zboží bylo poškozeno živly 
-    zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci 

e)  Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce ode dne převzetí věci. 

4.    Kontrola přebírané zásilky: 

a)    Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku nebo neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam. 

b)    Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.